Lehevaatamisi kokku

Reede, 10. veebruar 2012

Tulude deklareerimine Eestis, kui töökoht Soomes

Kuna ajakirjandus tekitas mõned nädalad tagasi inimestes suuremat sorti paanika nagu peaksid Soomes (tegelikult igas välisriigis – kuna me oleme Soomes, siis ka Soome näited ;)) töötavad eestlased Eestis tulumaksu vahe  kinni maksma. Läksin alguses ise ka  ähmi täis, et mis mõttes nagu ?? Maksame siin makse ja seal ka veel?!

Selgitasin siin tibake asju. Lugesin ise maksuameti kodukalt, aga kuna mõningates seikkades oli juttu täitsa raske mõista, siis kirjutasin puust-punaseks näited ette ja saatsin koos küsimustega maksuametile.

NIISIIS ! Tulude deklareerimisel ja maksustamisel on oluline isiku residentsus. Kas isik on Eestis resident või mitteresident.

Eesti resident on: Isiku elukoht on Eestis, isik viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval.

Mitteresident on: Residentsus muutub alates päevast, millal isik lahkub alaliselt teise riiki elama. Ei ole oluline, kas isik ennast teises riigis kohe alaliseks elanikuks registreeris, oluline on see, et seal on tema püsiv elukoht. Kolimisest järgmisel päeval muutub isik mitteresidendiks.

OLED SA RESIDENT VÕI MITTERESIDENT? Selles on küsimus :D Kui see on selge, siis probleeme ei ole ;)

Näide maksuameti kodukalt
Isik viibib Eestis 1. jaanuarist kuni 2. juulini (s.o 182 päeva) ning seejärel 31. detsembril veel ühe päeva. Nimetatud isik loetakse residendiks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini (ka ajavahemikul 3. juuli kuni 30. detsember).Isik on Eesti resident, kuna viibis Eestis vähemalt 183 päeva. Kui isik oleks Eestis viibinud 180 päeva, oleks tegemist mitteresidendiga.

Kui residendist füüsiline isik asub mujale elama viisil, millest võib järeldada isiku tahet elukohta muuta (tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 14 lg 3) ja Eestisse tal elukohta ei jää ning isik ei viibi Eestis üle 183 päeva kaheteistkümne järjestikuse kalendrikuu jooksul ega ole samal ajal ka Eesti riigiteenistuja, loetakse teda Eesti suhtes mitteresidendiks Eestist lahkumise päevale järgnevast päevast.

KUI isiku elukoht ei kandu teise riiki, vaid jääb endiselt Eestisse, siis isegi juhul, kui ta viibib välismaal töötamise eesmärgil kauem kui 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, tema residentsus ei muutu.Ta jääb endiselt Eesti residendiks!

NÄIDE NR 1:

Virge töötas 01.01.2011-28.02.2011 Eesti tööandja juures, maksis maksud vastavalt Eesti maksusüsteemile. Alates juulis kolis Virge Soome elama ja läks alates 07.07.2011 tööle. Maksud maksti vastavalt Soome maksusüsteemile. Kuidas Virge oma tulusid Eestis deklareerima peab?

Maksuameti vastus:

Virge muutus alates juulist Soome ( maksu)residendiks. Eestis esitab ta deklaratsiooni tulude mahaarvamise kohta, mis on saadud ja tehtud Eesti residendiks olemise perioodil ( jaanuarist juulini). Tulumaksuseaduse § 44 lg 1.2 kohaselt füüsiline isik, kes eiolnud Eesti resident kogu maksustamisperioodi kestel, esitab tuludeklaratsiooni ainult residendiks oleku ajal nii Eestist kui välismaalt saadud tulude kohta ja võib teha mahaarvamisi (näiteks koolituskulud, eluasemelaenu intressid) sama ajavahemiku kohta. Tuludeklaratsioonile tuleb märkida periood, mil isik oli Eesti resident.

Seega Soomest (mitteresidendina) saadud tulusid Virge Eestis ei deklareeri ja tulumaksuvahe Eestis ei maksa.


(Samas  ei saanud ma sellest jutust  päris täpselt aru. Ma kolisin Soome 06.07.2011, läksin järgmisel päeval tööle ja alates tööleminemise päevast muutusin ma Soome (maksu)residendiks. Samas, kui ma võtan kokku terve aasta, siis elasin ma Eestis rohkem, kui 183 päeva, nimelt 187 päeva – seega peaksin siiski Eesti resident olema! Ma tegin ise vea, et kirjutasin lihtsalt juuli. Oleks pidanud konkreetse kuupäeva panema)

Kirjutasin niissiis lisaküsimuse:

Virge kolis Soome 6.juulil 2011, ta hakkas seal kohe tööle ja muutus seega Soome (maksu)residendik . Kas see ei loe midagi, et ta enne seda elas 187 päeva Eestis? See on rohkem, kui 183 päeva.

Maksuameti vastus:

Eesti residendile Eestis elamise perioodi pikkus ei tähenda midagi. Kõik tulud ja tehtud mahaarvamised, mis on saadud Eesti residendiks olemise perioodil, tuleb tuludeklaratsioonil kajastada.

No ja siis olin ma veel rohkem segaduses.Ta just vastas eelmises kirjas, et mitteresidendina ei pea ma Soome tulusid deklareerima, aga nüüd kirjutab, et olen resident. Kes ma siis lõppude lõpuks olen? :)

Vaatasin residentsuse määramise uuesti läbi ja lugesin sealt välja  sellise rea: Kui isik saabus Eestisse maksulepingu riigist või lahkub maksulepingu riiki, kõrvaldatakse võimalik topeltresidentsus esimesel võimalusel ning seega saabumisel või lahkumisel. Kui Virge läks Soome tööle, siis alates töölemineku kuupäevast muutus Virge residentsus ja temast sai Eestis mitteresident? Nii siis või? :)

Igatahes tüütasin maksuametniku ühe korra veel oma küsimusega. Vastus tuleb sellele ilmselt alles esmaspäeval, sest täna juba reede õhtupoolik ;)

NÄIDE 2

Tarmo töötas ajavahemikul 03.01.2011-11.03.2011 Soomes. Makse maksis vastavalt Soome maskusüsteemile. Ajavahemikul 11.03.2011 – 06.07.2011 viibis Tarmo Eestis. Alates 06.07.2011 kolis Tarmo Soome, kus läks ka tööle ja hakkas makse maksma vastavalt Soome maksusüsteemile. Kuida Tarmo oma tulusid deklareerima peab ja kas üldse peab?

Maksuameti vastus:

Tarmo esitab Eestis tuludeklaratsiooni, millel deklareerib välismaalt saadud maksustatavad tulud ja makstud tulumaksu kuni residentsuse muutumise kuupäevani (augustis 2011). Selle kuupäevani, kui ta oli viibinud töötamise eesmärgil välismaal kauem kui 183 päeva (näiteks perioodil august 2010 – juuli lõpp 2011), ei kuulu välismaa tulud Eestis täiendavalt maksustamisele, need deklareeritakse välisriigi maksuvabade tulude tabelis 8.8. Kui ta aga 2010.aastal ei viibinudki Soomes tööl ja 2011.a augustini oli Soomes tööl ainult 2 kuud, siis peab ta tulud deklareerima maksustatavate välisriigi tulude tabelis 8.1. Kui tema 2011.aasta esimeses pooles teenitud tulud jäävad alla maksuvaba tulu piirmäära (1728 eurot), siis ei ole tal kohustust Eestis tuludeklaratsiooni esitada.

Möhh?! Ma kujutasin ette, et Tarmoga on asi lihtne. Kuna ta on Soomes viibinud vähemalt 250 päeva, et siis ei teki residentsuses küsimustki. Aga võta näpust – veel keerulisem, kui minu stoori. Milleks siis üldse neid päevasid lugeda, KUI need ei anna midagi?

Ja veel Tarmo teemale maksuametnikult lisa:

Residentsus muutub alates teise riiki alaliselt elama asumise kuupäevast. Residentsus ei muutu automaatselt ainult teises riigis viibimise aja järgi, vaid isiku elukoht peab kanduma teise riiki. Kui Tarmo oli perioodil 03.01.2011 – 11.03.2011 tööl Soomes, kuid tema alaline elukoht Eestis säilis (puhkuse ajal viibis Eesti kodus), siis muutub tema residentsus alates kuupäevast, kui ta kolib alaliselt Soome elama (Eestisse enam elukohta ei jää). Juhul, kui ta oli soetanud endale elukoha Soomes juba varem ja muutunud elukoha tõttu residendiks Soomes, siis peab ta end Eestis maksuhalduri juures mitteresidendina arvele võtma juba sellest varasemast kuupäevast ja sel juhul ta Soome tulusid Eestis enam deklareerima ei pea.


Seega esmalt tuleb välja selgitada, mis kuupäeval muutus Tarmo tegelik elukoht (kolis elama Soome) ja tema residentsus. Seejärel saab konkreetselt vastata, kas ta ka Eestis oma Soome tulusid deklareerima peab.

Appi, miks nad nii keeruliselt peavad vastama. Ma saan aru, et olen terve hommiku juba arvuti taga istunud ja juhe juba koos on, aga ikkagi! Loomulikult olen ma rõõmus, et üldse vastati. :)

Kuna üürileping on Soomes Tarmo nimel tehtud ja see sai sõlmitud millalgi juuli keskel, siis on temaga ka sotid selged, sest alates üürilepingu päevast tuleb raudselt üle 183 päeva. Tema on puhtatõuline mitteresident ja välismaised tulusid Eestis deklareerima ei pea. Ma vähemalt arvan nii. Tarmo koha pealt tuleb ka siis vastus tõenäoliselt esmaspäeval. Kui asi on teisiti, siis teen vajalikud muudatused.

RESIDENT

Residendist füüsilised isikud deklareerivad Eestis kogu oma tulu ehk isikut maksustatakse „maailmatulu" põhimõtte kohaselt.

Füüsiline isik, kes ei olnud resident kogu maksustamisperioodi kestel, esitab tuludeklaratsiooni ainult residendiks oleku ajal saadud tulude kohta ja võib teha TuMS 4. peatükis lubatud mahaarvamisi sama ajavahemiku kohta, TuMS §-des 23, 23¹, 23² ja 23³ sätestatud mahaarvamisi võib teha ning §-s 28² sätestatud summalist mahaarvamiste piirangut võetakse arvesse proportsionaalselt kuude arvuga, mille jooksul isik oli resident (TuMS § 44 lg 1²).

Residendist füüsiline isik, kellel on alust arvata, et tema staatus Eesti residendina Eestist lahkumisel muutub, pöördub maksuhalduri poole taotlusega vormil R tema residentsuse muutmiseks maksukohustuslaste registris. Füüsiline isik registreeritakse Eestis mitteresidendiks, kui isik ei vasta enam või on alust arvata, et ei hakka vastama TuMS §-s 6 sätestatud residendi tingimustele.

MITTERESIDENT

Mitteresidendi (nii füüsilise isiku kui ka juriidilise isiku, kellel ei ole Eestis püsivat tegevuskohta) maksustatav tulu on sätestatud TuMS-i §-s 29 ammendava loeteluna ning on Eesti tuluallika tuludest.

Tulumaksuga ei maksustata mitteresidendi tulu, mis on saadud töötamisest või teenuse osutamisest väljastpoolt Eestit. Kuna nimetatud juhul ei ole tulu mitteresidendile maksustatav, siis seda maksuhaldurile ei deklareerita.

Tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresident sai Eestis toimunud ettevõtlusest.

Mitteresidendid on kohustatud ise esitama tuludeklaratsiooni ainult TuMS § 44 lõigetes 4 (kasu vara võõrandamisest, vorm V1), 5 (ettevõtlustulu, vorm E1) ja 51 (tulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud, vorm A1) sätestatud juhtudel.

Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eestist saadud tuludelt.

Ja veel natuke lisainfot:

Kui residendist või mitteresidendist füüsiline isik on saanud Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, siis tuleb nimetatud tulud deklareerida tulumaksuseaduses ettenähtud korras arvestades maksulepingust tulenevate soodustuste või vabastustega. Seega näiteks juhul, kui mitteresident sai Eestis TuMS § 29 kohaselt maksustatavat tulu, mis on maksulepingu alusel Eestis tulumaksust vabastatud, deklareeritakse mitteresidendi maksustatav tulu, märkides tulumaksu määraks ning summaks 0.

Kui teises riigis on palgatulu maksustatud, võetakse välisriigis makstud maks residendiriigis arvesse, vähendades maksukohustust seal või olenevalt asjaoludest vabastatakse välisriigis maksustatud palgatulu maksustamisest residendiriigis.

Samas, kui Eesti ja Soome vahel on maksuleping sõlmitud, siis muutub ju isik automaatselt residendiks või mitteresidendiks?! Ei saa mina nüüd sellest asjast aru ? Homme, värskema peaga, uuesti kõik üle lugema....

Kui veel kellelgi mingi näite tahab tuua ja midagi parandada tahab, siis võib seda loomulikult teha, sest ma ka ei ole praegu kõiges  100% kindel.

13 kommentaari:

 1. Puutaha tõesti, ma olen seda Maksuameti lehekülge juba paar päeva imestanud ja minestanud. Ma ei saa mitte midagi aru enam.

  Aita nüüd palun mind rumalat ja ütle, kas ma pean hakkama midagi veel tõestama?

  Eestis oli viimane tööpäev 26.mai ja alates 30.mai olin juba Soome firmas tööl.
  Alalise elanikuna registreerisin ennast Soome 1.august.

  Minu jaoks oli koguaeg selge see, et esitan vaid deklari ja asi vaska aga nüüd ...

  VastaKustuta
 2. Ootame selle maksuametniku viimase vastuse ära :) Ma kirjutasin päris mitu lisaküsimust, sest tõesti, see on veits segane asi. Esmaspäeval teen siis ehk parandusi ;)

  VastaKustuta
 3. Tervitusi jälle
  Ma nüüd ka ei saa aru...Kui mul on eestis maja, mis on pangalaenuga, siis mismoodi ma neid intresse saan, kas ainult selle ajani mis olin eestis? Kuid maksan ju pikemalt, kas siis ei saagi?
  Näide: kui kolisin augustis soome: siis kas saan ainult augustini intresse, aga edasi ju maksan ka??
  Ootan targemalt vastust :D

  VastaKustuta
 4. lihtsam on endale advokaat võtta,kui sellest ise läbi närida :S

  kohalik.wordpress.com
  (endiselt ei saa ma wp-kasutajana komenteerida...samas teistes bb blogides saan...miski anomaalia :D :)

  VastaKustuta
 5. Mul endal oli eelmisel aastal täpselt sama küsimus ja aru ei saanud mitte midagi. Tegelikult on asi väga lihtne, kui tahad selleks tulusid deklareerida, et nt kodulaenu intresse tagasi saada, siis pead lihtsalt jälgima, kas oled eelneva aasta jooksul nii palju Eestis töötanud, et oleks tulu, mille pealt neid intresse tagastada saab. Oi, see tuli nüüd pikk lause:)

  VastaKustuta
 6. Samamoodi meilisin alguses Maksuametiga, aga kuna segadus läks järjest suuremaks, siis lõpuks helistasin Maksuametisse ja lasin endale telefonitsi konkreetselt kas jah või ei öelda.

  VastaKustuta
 7. Nende kodulaenu intressidega on küll asi selge, kui Eestis tulumaksu maksnud ei ole siis ei ole ka midagi tagasi saada. Ehk siis tõesti, oled Soomes tööl ja Eestis mingit tulu ei ole, siis maksa või kümmet kodulaenu aga tagasi sa miskit ei saa.
  Jaanika, 2011.a. kohalt arvestatakse kogu aasta intressid ja makstud tulumaks, sellele vastavalt siis tehakse ka arvutused.

  VastaKustuta
 8. Eesti Maksuamet tuleb teile meelde igakuuliselt, kui te olete mingis välisriigis jäänud pensionile ja te ei taha Eestisse tagasi minna.
  Nimelt, kui teie Eestist saadav pension on väiksem kui 75 protsenti kogu saadavast pensionist(Eesti+Soome pensionid). See ta ilmselt suurem on, kui saate koguaeg tööl olla. Tuludeklatsiooniga ei ole öigust tagasi saada seda summat.
  Eesti pensionist vöetakse maha -21 protsenti. Minu arust see on ebaöiglus, kuna tegemist on ikkagi töö eest arvestatud pensioniga.

  VastaKustuta
 9. Nonii, kõik on ametis deklaritega või siis õigemini nendest arusaamisega:))
  Virge, tee nüüd üks asjalik postitus ja räägi meile kõigile, kuidas selle asjaga siis ikka on!!??
  Mina saatsin maksuhaldurile kirja ja liitena vormi R, et tuvastagu siis mu maksuresidentsus ja küsisin ka ohjeid deklari täitmiseks.
  Küsisin ka seda, kas deklari esitamine on kohustuslik, meelsamini jätaksin ma selle esitamata ja elaks õnnelikult oma elukest edasi:)

  VastaKustuta
 10. To Jaanika: Kodulaenuga on jh nii, et saada tagasi ainult selle ajavahemiku eest, millal Eestis tööl olid ja tulumaksu maksid. Edaspidi ei saa midagi, sest makse Sa enam Eestile ei maksa.

  To Kohalik: Selle anomaalia kohta ei oska ma midagi kosta :D Ma ei ole kindel, kas advokaadidki nendest asjadest läbi närivad :D:D Osad kindlasti mitte ;)

  Teen hiljem oma deklari tegemisest pisikese jutukese ;)

  VastaKustuta
 11. Ma olin ise selle kõigega ametis, kui eelmise aasta oktoobris Soome kolisin ja tekkis just see topeltmaksustamine küsimuse. Kuna ainult 3 kuud tegin tööd eelmine aasta Soomes, oli ka tulumaks meeldivalt väike [samas selle aasta algusest on suurem kui Eesti tulumaks] :) Aga kui 3kuud olla nagu ma eelmine aasta olin, siis kas tuleb Eestis maksta see vahe kinni? Vastus: Jaa, KUI oled alla 183päeva välismaal ühe kalendriaasta jooksul. Ehk siis näide: kui oled välismaal tööl vahemikus 02.oktoober 2011 kuni 01.oktoober 2012 üle 6 kuu, siis ei pea maksma :) Deklareerisin ära ka 8.8 tabelis. Ja nüüd lähen Eestisse tagasi :)

  VastaKustuta
 12. oeh hakkasin otsima vastust oma küsimusele ja sattusin siia lehele ..Paistab et siit saab asjalikumat nöu kui maksuameti lehe pealt kus on kõik niiiii segane..
  Mina elan juba 14 aastat Soomes , Nüüd paar aastat olen töövõimetuspensionil ja saan Eestist töövõimetuspensioni , mille pealt vöetakse 21 % tulumaksu , kuulsin et kuidagi pidi seda tagasi saama kui täita tuludeklaratsioon ... aga täpselt ei tea mida Eestis tahetakse et saadaksin neile et saaksin sealt tagasi . oma väljateenitud raha .. Pension minu 27 aasta töö eest on brutona 214 ja kätte saan kusagil 160 €..niigi väga ja veel võetakse maha ka ... Missugused dokumendid pean saatma Eestisse ? Äkki oskad aidata ? Ilusat maikuud...

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Tervitused,

   Ma ausõna ei oska selle koha pealt sõna sekka öelda. Sorry ;)

   Aga, kui soovid Eesti poole pealt midagi tagasi saada, siis pead Eestis deklaratsiooni esitama. Seda tead ilmselt isegi :):):)

   Mida sinna esitama peab, ei oska öelda. Kõike, mida Eesti riik maksab, seda näevad nad isegi ja minu arust ei peakski midagi juurde esitama.

   Aga nagu ma ütlesin, ei oska kahjuks nõu anda.

   Kustuta